Bachelor Degree Program of IOT Engineering and Applications

 Hsiao-Ya Chiu
Name Hsiao-Ya Chiu
Email hychiu@ydu.edu.tw
Office Tel No. 037-651188#5522
Job Title Associate Professor